คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แบบ สขร.1 (ปีงบ 2560)
แบบ สขร.1 (ปีงบ 2561)
แบบ ผด. (ปีงบ 2560)
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
รายงานกิจการ
     ประจำปี 2560
สรุปผลเรื่องร้องเรียน/
    ร้องทุกข์ ปีงบฯ 2560
ติดต่อสอบถาม/
     เรื่องร้องเรียน
Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างบุคคล จ้างเหมาบุคคล และจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - งานดูแลรักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
     - งานเฝ้า ดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
     - งานดูแล รักษา ซ่อมแซม ในงานกิจการประปา และงานอื่นๆ
     - งานธุรการกองช่าง
     - งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลของกองการศึกษา
     - งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - งานประจำรถขยะ
     - การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลแม่หล่าย

   เลือกค้นหาจาก
Google
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

นายบรรจง ยัพวัฒนา

หนังสือภายนอก
  หนังสือราชการ สถ.  
  หนังสือราชการ สถ.จ.แพร่  
หนังสือของ ส.ท.ท.
รายงาน/สรุปการประชุม
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ข้อสั่งการที่ประชุม มท.  
  ประชุมหัวหน้าส่วนฯ จ.แพร่  
คุณธรรมและความโปร่งใส
  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
      ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  นโยบายความโปร่งใส
      และตรวจสอบได้
 
  นโยบายคุณธรรม
      และความโปร่งใส
 
คู่มือประชาชน
  สำนักปลัดเทศบาล  
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย  
  การแจ้งย้ายออก  
  การแจ้งย้ายเข้า  
  การขอเลขที่บ้าน  
  การสนับสนุนน้ำอุปโภค
      บริโภค
 
  การช่วยเหลือสาธารณภัย  
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
  การปิดประกาศการจด
      ทะเบียนโอนมรดกฯ
 
  กองคลัง  
  ภาษีบำรุงท้องที่  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  ภาษีป้าย  
  กองช่าง  
  การขออนุญาตก่อสร้าง  
  การแจ้งขุดดิน  
  การแจ้งถมดิน  
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
      ชำรุด
 
  การขอติดตั้งน้ำประปา  
  การออกใบอนุญาตประกอบ
      กิจการสถานีบริการน้ำมัน
 
  กองสาธารณสุขฯ  
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
       ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  สถานที่จำหน่ายอาหารและ
      สถานที่สะสมอาหาร
 
  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
  การขอใบอนุญาตจำหน่าย
      สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ

76 จังหวัดทั่วไทย

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

ส่วนราชการในจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา

องค์กร/วัด/ภาคเอกชน

Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com