คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com