วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563


 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
saraban@maelai.go.th