วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข

    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างที่นานายมิตร สิขะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 พ.ค.67)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (23 เม.ย.67)
     - แบบแปลน
 
    
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (25 เม.ย.67)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (25 เม.ย.67)

เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างที่นานายมิตร สิขะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (23 เม.ย.67)
     - แบบแปลน

 
    
 
    
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่นานายเม็ด อินยะ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตสายนันทาราม บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย (แบบไม่มีฝาปิด)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (25 ม.ค.67)
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายผัด จันทร์สี ไปสิ้นสุดบริเวณที่นานายมลเทียน หงส์บินโบก บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (25 ม.ค.67)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหัวทุ่ง (ช่วงที่ 2) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (23 ม.ค.67)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล สิงห์เห ถึงข้างบ้านนายต๋อย หงษ์บินโบก ถนนซอย 3 บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (23 ม.ค.67)
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่นานางนิตยา เดชฤดี ไปสิ้นสุด บริเวณที่นานายสิงห์ทอง หล่ายเจ็ด บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (23 ม.ค.67)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางพิน ดอกแสง ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมข้างบ้านนายนำชวน สุวรรณา บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (29 ส.ค.66)
โครงการขยายเขตประปาบริเวณฟาร์มไก่นางหนิ่ม เต่าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจโทประพันธ์ จันทร์ยาง บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (6 ก.ย.66)
 
    
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า กรุงศรี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (29 ส.ค.66)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวปริศนา ทะนันชัย ถึงบ้านนางสุนันทา หอมดอก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (29 ส.ค.66)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมันทนา หมดมลทิน ถึงบ้านนางส่อง สุธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (17 ส.ค.66)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางฉลวย เดชอุปการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
      - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (17 ส.ค.66)
 
    
 
    
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.บริเวณที่ข้างที่นานายมิตร สิขะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสิทธิชัย ชัยสุรัตน บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (27 มิ.ย.66)
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากข้างที่นานางสาวรัตติยา สมบุตร ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสัมพันธ์ เครื่องสนุก บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย.66)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มิ.ย.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นข้างที่นานายสมบูรณ์ ทองวาด ไปสิ้นสุดที่นานายเล็ก สิงห์เห บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย.66)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มิ.ย.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากข้างที่นานางสาวรัตติยา สมบุตร ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสัมพันธ์ เครื่องสนุก บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มิ.ย.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นข้างที่นานายสมบูรณ์ ทองวาด ไปสิ้นสุดที่นานายเล็ก สิงห์เห บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มิ.ย.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
 
    
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลองตำบลแม่หล่าย บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (15 พ.ค.66)
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านนางคำมี หล่ายแก้ว ถึงบ้านนางแสงเดือน หล่ายแปด หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (12 พ.ค.66)
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างหอถังสูง สวนอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (2 พ.ค.66)
 
    
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวทุ่ง (ถนน 101 เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (18 เม.ย.66)
 
    
 
    
 
    
โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ (ศาลาพิธีการวางผ้าไตร) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (6 ม.ค.66)
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายทวี สมหล่าย ถึงหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (10 ก.พ.65), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายพล อินทรีย์ ถึงที่นาคณาวุฒิ วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลาง (10 ก.พ.65), ตารางแสดงวงเงิน
 
    
 
    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (16 พ.ย.64)
 
    
การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
     - ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (4 ต.ค.64)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (27 ก.ย.64)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13 ก.ย.64)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13 ก.ย.64)
โครงการปรับปรุงลำห้วยร่องเสี้ยวเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เดิม ลำเหมืองร่องเสี้ยวบริเวณหน้าสวนชินพัทธ์แพร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ย.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสานิตย์ ยาโพธิ์ ถึงบ้านนายวิชาญ บุตรปัญญา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ย.64)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยุด คูหา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางจิราพร อ้อยงาม ถึงบ้านนางทองอยู่ บุญสูง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านนายสุรชัย หล่ายหก ถึงลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ส.ค.64)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ศักดิ์ วิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (30 ก.ค.64)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายขวัญชัย เดชูปการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9 ก.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยุด คูหา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ค.64)
 
    
โครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (29 มิ.ย.64)
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
saraban@maelai.go.th