คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562
นางรุ่งสิริ เตชะพี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
 
นางสาวทิพาพร ปัญญาแฝง
 
นายรณฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา
 
นางสุภารัตน์ จันทวัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

        
นางราวัลย์ ยะการ
นางสาววราภรณ์ กาบิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายเฉลิมศักดิ์ หงส์พิทักษ์ชน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ


กองคลัง มีภารกิจ ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com