คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

   
  .........
นางสาวแสงทอง วรรณธนสุทธิ
         
นางสาววิไล คู้ลู้
 
นายศราวุธ ถิ่นทิพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

               
นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์
จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

               
นายสมพงษ์ กรุงศรี
นายเกียง ปินะกัน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

               
               
นายกชกร ดวงใน
 
นายบัญชา อินทรีย์
 
นายเสน่ห์ อินกันยา
คนงานทั่วไป
 
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานขับรถยนต์
(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุ)
     

              
นายวาสิน อ้อมแอ้ม
นางธิดารัตน์ เข็มแก้ว
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน)
(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

 

สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา งานตามนโยบายการปกป้องสถาบันของชาติ
2) ด้านการวางแผน กำนหดงานแผนและงบประมาณ
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com