คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                       
 
นายขจร นันท์ชัย
     
นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน
             
นางสาวสรัญวรี เพ็งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสร้อยทอง ชูไกรทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก

                
นางอนงค์นาฎ ปิยะดา
นางอำไพ วงศ์นาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็ก

        
         
นางสาวสุภาวดี แก้วมูล
ว่าที่ ร.ต.หญิง เนาวรัตน์ กรุงศรี
 
นางสุดารัตน์ เหมืองหม้อ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก

 

กองการศึกษา มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านส่งเสริมการศึกษา กำหนดงานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนารายได้แก่ประชาชน และชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
3) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น กำหนดงานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com