วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                       
นางชนัญธิดา แก้วเขียว
     
นางสาวสรัญวรี เพ็งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสร้อยทอง ชูไกรทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


        
         
นางสาวสุภาวดี แก้วมูล
ว่าที่ ร.ต.หญิง เนาวรัตน์ กรุงศรี
 
นางสุดารัตน์ เหมืองหม้อ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก

 

กองการศึกษา มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านส่งเสริมการศึกษา กำหนดงานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนารายได้แก่ประชาชน และชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
3) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น กำหนดงานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th