วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


         ในปี พ.ศ. 2424 หรือจุลศักราช 1243 พ่อเฒ่าแสน ศรีขวา และพระยาศรีวิไชย แสนคำ ได้อพยพจากวัดหลวง ตำบลในเวียง พร้อมชาวบ้านประมาณ 40 คน มาตั้งถิ่นฐานก่อน และได้มีพ่อขุนจำนง เดชอุปการ เป็นผู้นำหมู่บ้าน และได้ขยายอาณาเขตออกไปเรื่อย ๆ และต่อมาได้มีพ่อเมือง ชมภูมิ่ง (ขุนอนุกุลราชกิจ) ได้ชักชวนชาวบ้านมาอาศัยอยู่ และได้ขยับขยายเป็นผู้นำชุมชนที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากมาย

ข้อมูลทั่วไป :
เทศบาลตำบลแม่หล่ายเป็นหน่วยองค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่ตำบล แม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลแม่หล่ายเป็น "เทศบาลตำบลแม่หล่าย" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ 12 กิโลเมตร แต่เดิมมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 4 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 วันที่ 15 กันยายน 2547 ให้ยุบสภาตำบลแม่หล่ายรวมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เดิมครอบคลุมพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เมื่อสภาตำบลแม่หล่ายได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลแม่หล่ายแล้ว ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 13.52 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลแม่หล่ายเต็มพื้นที่ จำนวน 8 หมู่บ้าน


อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. แม่คำมี และ ต. ห้วยม้า อ. เมืองแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. น้ำชำ และ ต. ทุ่งโฮ้ง อ. เมืองแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ห้วยม้า อ. เมืองแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. วังหงษ์ และ ต. ท่าข้าม อ. เมืองแพร่


จำนวนประชากร :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,463 คน เป็นชาย 2,064 คน เป็นหญิง 2,399 คน


ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

 


แผนที่เทศบาลตำบลแม่หล่าย


 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th