วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง
ประธานสภาเทศบาล


นายทองอินทร์ แก้วภา
รองประธานสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมศักดิ์ อภัยกาวี
นางกัญญา พูลผล
นายประทีป หล่ายเจ็ด
นายอาคม ใสสะอาด
นางเถลิงศรี ใจแก้ว
นายทองอินทร์ แก้วภา

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายพีรพงศ์ แสงเก่ง
นายอัครภพ ถิ่นถา
นายรัก ชัยยา
นายพิภาค กรุงศรี
สิบเอกประสิทธิ์ วงศ์เมืองแก่น
นายชารี ยัพวัฒนา

 

 


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th