วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
สำนักปลัดเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่หล่าย

กองช่าง
คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน


 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
saraban@maelai.go.th