วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
คู่มือมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งเจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตำแหน่งนายช่างโยธา
คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

ตำแหน่งนิติกร
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่หล่าย

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
saraban@maelai.go.th