วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและพันธกิจ

1. ยุทธศาสตร์ด้านคน ครอบครัว
   พันธกิจ
   1. เสริมสร้างให้คนในชุมชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
   2. จัดให้มีสถานที่และสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่ทุกคนทุกระดับให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
   3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการดูแล ส่งเสริม รักษา สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน
   4. จัดให้มีการป้องกัน การควบคุม การรักษา การกำจัดโรคต่างๆ และการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ
   5. จัดให้มีและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการจัดการสงเคราะห์ การช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชน สังคม
   พันธกิจ
   1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
   2. จัดให้มีการรวมกลุ่มสร้างการพัฒนาศักยภาพการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ สามัคคี และปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ
   4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกกำลังกาย และได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งกิจกรรมในทางสร้างสรรค์
   5. จัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   6. จัดให้มีอาสาสมัคร และการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือหรือการจัดการฝึกอบรมประชาชนในการเตรียมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ
   7. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครในชุมชนได้มีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด รวมทั้งการจัดให้มีการฟื้นฟู รักษาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
   8. สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนในการจัดการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเอง
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
   พันธกิจ
   1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
   2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพที่มีความหลากหลายแก่ประชาชนในทุกระดับทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   3. จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการหาตลาดสินค้ารองรับสินค้าของชุมชน
   4. ยกระดับการผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน และพัฒนาสถานที่หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรู้การทำเกษตรกรรมและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือสารอื่นๆ ทดแทนการใช้สารเคมี
   6. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรภาคประชาชนได้มีพัฒนาและยกระดับของแหล่งเรียนรู้ให้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปได้
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
   พันธกิจ
   1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ทั่วถึงพอเพียงต่อการการขยายตัวของหมู่บ้านและชุมชน
   2. ติดตั้งหรือปรับปรุงจุดเสี่ยงหรือสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือส่วนร่วม
   3. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ
   4. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การแก้ปัญหาและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   พันธกิจ
   1. จัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหรือการเข้ารับการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม สันนาการเชื่อมความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
   2. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง จัดหา ซึ่งอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการมาใช้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพิ่มสร้างระบบการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในทุกภาคส่วนได้มีส่วน ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล
   5. จัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการการเคารพสิทธิผู้อื่นตามกฎหมาย
   6. จัดการเรียนรู้และการพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th