วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์


ช่องทางต่างๆ สำหรับติดต่อสอบถาม / แสดงความคิดเห็น / แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริต


     
ที่อยู่: เทศบาลตำบลแม่หล่าย
         เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย
         อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
     
หมายเลขโทรศัพท์: 054-652660, 054-652661
                      (ส่งโทรสาร ต่อ 115)
   
สายตรงถึงนายกเทศมนตรี: 081-5958877
   
     
E-mail: saraban@maelai.go.th
   
   
   
   
แผนที่เขตเทศบาล: >>> ดาวน์โหลด <<<

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th