คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล / เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ / แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้


     
ที่อยู่: เทศบาลตำบลแม่หล่าย
         เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย
         อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
     
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5465-2660-1
     
E-mail: maelaicity@hotmail.com
   
   
เว็บบอร์ด: กระดานสนทนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
   

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
maelaicity@hotmail.com