วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


 

 

โครงสร้างของอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

       
พนักงานเทศบาลสามัญ
  จำนวน
     26
     อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ    
  จำนวน
9
อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
  จำนวน
7
อัตรา
 
รวม     
จำนวน
42
อัตรา

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th