คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562

 

 

 

 



นางชมบุญ หมดมลทิน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงการ ชุมภูวัง
คนงานประจำรถขยะ

 

          
นายชาติชาย พงษ์สาร
     
นายไว มากอยู่
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด และงานสัตวแพทย์

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com