วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์

 นายกัณฑ์ ก้อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

          
          
นายชาติชาย พงษ์สาร
     
นายยชอนันต์ แสงเก่ง
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด และงานสัตวแพทย์

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th