วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำบลแม่หล่าย

054-652660, 054-652661

หมายเลขติดต่อภายใน
นายกเทศมนตรี
111
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 1)
112
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
401
ปลัดเทศบาล
109
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
102
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
0
งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
103
ผู้อำนวยการกองคลัง
201
งานการเงินและบัญชี
202
งานพัสดุและทรัพย์สิน
205
งานจัดเก็บรายได้
206
ผู้อำนวยการกองช่าง
301
งานธุรการ กองช่าง
302
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
401
งานพัฒนาชุมชน
404
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
405
งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
112
หน่วยตรวจสอบภายใน
406
งานกิจการสภา
103
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
114
ส่งโทรสาร
115


สายตรง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 089-9561443
และ 054-652660, 054-652661 ต่อ 114
หรือ สายด่วน เพลิงไหม้ 199, แจ้งอุบัตเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669


 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th