คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562
นายศานิตย์ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
นายสยาม หอมดอก
              
นายกัณอเนก จูมปา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 
นายกฤตกร แก่นมณี
              
นายสาธิต เข้มขัน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายอาทิตย์ มิตรหาญ
คนงานทั่วไป

 

กองช่าง มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย การสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้างของประชาชน จากสาธารณภัย กำหนดงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม
2) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดงานสวนสาธารณะ
3) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานผลิตและบริการเกี่ยวกับงานการประปา


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
maelaicity@hotmail.com