วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ข้อที่
52
53
54
56
59
60
61
63
64
65
66
67
68
70
77
79


 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th