วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
   
   
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
   
ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย
   
โทร. 095-6924664
   
         
         
 
 
      
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา
นางรุ่งสิริ เตชะพี
นายวีรยุทธ สุขเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-6924664
 
โทร. 090-4469998
 
โทร. 099-1416930
         
      
นายกัณฑ์ ก้อนแก้ว
     
นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 083-3192033
     
โทร. 097-9215193
 
 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th